از کجا می توانم بفهمم چه نوع ایمپلنت دندانی دارم؟

پرسش های کاربراناز کجا می توانم بفهمم چه نوع ایمپلنت دندانی دارم؟
TopAdminOr عضو سایت asked 8 ماه ago

موزو گرائو سیستم ایمپلنت کارت خاصی را بنیان نهاده است که کنترل کیفیت ایمپلنت های ما را تضمن می کند.این امر باعث تسلی خاطر بیماران می شود.این کارت توسط متخصص ایمپلنت شما بعد از درمان به شما تقدیم خواهد شد.

شما می تواند تمام مراحلی را که ایمپلنت شما طی کرده است مشاهده کنید:

مبدا تیتانیوم بکار رفته در ایمپلنت
داده های تکنیکی
تاریخ تولید
نام و عکس شخصی که ایمپلنت شما را ساخته است
تاریخ تاییدیه محصول
نام و عکس شخصی که محصول را تایید کرده است
و مشخصات کاملی از ابزاری که برای انجام هرگونه عملیات نیاز خواهد بود.